PhD Jaana Vainio-Utriainen

14.7.1958 Finland

researcher, teacher & non-fictional writer in

arts and art education FIN

PhD in musicology, MA in art education and arts

tel. +358(0)44 9717 586

e-mail: jaana.v.utriainen@gmail.com

 

ACADEMIC RESEARCH/REPORTS/MONOGRAMS

2011. Kymenlaakson taiteen- ja kulttuurintutkimuksen profiili 2011. Report. Kotka: KULTURA. (The profile of Kymenlaakso's art and cultural research 2011.)

2011. Etnografinen case-tutkimus H. Gardnerin [MI] monilahjakkuus-teoriakoulun toiminnasta taidekasvatuksen kontekstissa 2010.  KEY Learning Community, Indianapolis, USA. Kotka: KULTURA.

(Ethnographic case study of H. Gardner's MI theory school in the context of art education 2010. KEY, Indianapolis, USA.)

2009.  Etnografinen perustutkimus H. Gardnerin monilahjakkuusteorian [MI] sovelluksista taidekasvatuksessa. Tutkimusraportti. Suomen Kulttuurirahasto, Kymenlaakson rahasto. Helsinki: Jaana Utriainen. (Ethnographic basic research of H. Gardner's MI theory applied in art education.)

2007.  Uuno Klamin lauluteokset. Hahmoanalyyttisiä havaintoja ja tutkielmia Uuno Klamin laulusävellyksistä. Tutkimusraportti. Suomen Kulttuurirahasto, Kymenlaakson rahasto, Uuno Klamin –rahasto. Helsinki: Jaana Utriainen. (The song compositions of Uuno Klami. Gestalt theoretical findings and research of Uuno Klami's song compositions.)

2005.  A Gestalt Music Analysis. Philosophical Theory, Method and Analysis of Iegor Reznikoff’s Compositions. Dissertation thesis/Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Musiikkitiede.  JY sarja 39 Studies in Humanities.

2001. Hahmopsykologinen musiikkianalyysiteoria ja metodi. Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Taiteiden tutkimus, Musiikkitiede. (Gestalt theoretical music analysis theory and method applied in Japanese Shakuhachi music.)

2001. Musiikkisignaali säveltäjän piilotajunnan representaationa. Hahmopsykoanalyyttinen musiikkianalyysimetodi ja -teoria. Pro seminaaritutkielma, Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Taiteiden tutkimus, Musiikkitiede. (Music signal as a representation of human unconsciousness. Gestalt theoretical music analysis method and theory.)

2000.  Etnografinen tutkimus Iégor Reznikoffin ääniterapeuttisesta metodista synnytysvalmennuksessa. DPPH tutkimusraportti, Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Kulttuuriantropologia, [Research Course on Ethnography of Health and Illness]. (Ethnographic research of Iégor Reznikoff's voice therapeutical method in child birth.)

2000. Etnografinen tutkimus Iègor Reznikoffin ääniterapeuttisesta metodista Suomessa. Kaunista laulua vai todellista lauluterapiaa. Pro seminaaritutkielma, Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Taiteiden tutkimus, Musiikkitiede. (Ethnographic research of Iégor Reznikoff's voice therapeutical method in Finland. Beautiful singing of reald voice therapy?)

GRADUATE RESEARCH

1994. Kotkan alueen kulttuuriympäristöt. Taide- ja ympäristökasvatuksen opettajien lopputyö. Opetussuunnitelma ja raportti. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. (Cultural environments in Kotka, Kymenlaakso. (Research report in Art and cultural education/teacher's studies)

1992. Opetuksen integrointi yritysten kanssa. Opettajan pedagogisten opintojen päättötyö. Helsinki: SLK, Opettajankoulutusyksikkö. (Integration of teaching and business. Pedagogical research report in teachers studies).

NON-FICTIONAL BOOKS

2015. Botaaninen kukkamaalaus. Perusteet ja harjoituksia. [Botanical painting. Basic studies and practises]. Kotka: Kultura.

2014.  Näkökulmia hahmoteorian suuntaukseen taiteessa ja taidekasvatuksessa 1900-luvulla. (Gestalt theoretical movements in arts and art education in the 21st century) Kotka: Kultura.

2010. 
Gestalt Theory and Art Education in the 20th Century. GTA:n teoksessa Gestalttheoretische Inspirationen. Anwendungen der Gestalttheorie. Band II. Toim. MetZ-Göckel, Hellmuth. Wien: Krammer. http://www.krammerbuch.at/shop/showArticle.php?id=3304

2008. Development in Gestalt Theory applied in Musicology. An overview to Gestalt theoretical applications in musicology from the Initial period to the modern movements. GTA:n teoksessa Gestalttheorie aktuell. Handbuch zur Gestalttheorie. Band 1. Toim. Metz-Göckel, Hellmuth. Wien: Krammer. http://www.krammerbuch.at/shop/showArticle.php?id=3304

SEMINAR PAPERS AND ABSTRACT

2015. Historiallisia sukutarinoita suvun naisten näkökulmasta (Historical short novels from the viewpoint of women in the genealogy). Paper in Juuret Kymenlaaksossa. Hamina, Finland.

2012.  Gestalt theory in Finland. Abstrakti ja esitelmä "100 Years Gestalt psychology", Kansainvälinen symposium Helsingissä 28.-29.9.2012 yhteistyössä  Luonnonfilosofian seuran kanssa.

2011.  Bauhaus and Gestalt theory. Abstrakti ja esitelmä GTA:n kv konferenssissa "Gestalt – Organization – Development", Potsdam, Saksa 1.4.2011.

2011.  Case study in the first  H. Gardner’s MI theoretical school KEY Indianapolis USA. NERA Jyväskylä 10.3.2011. 

2009. Monilahjakkuusteoria taidekasvatuksessa. Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka 12.11.2009. (MI theory in art education).

2008. H. Gardnerin Monilahjakkuusteoria [MI] taidekasvatuksessa: teoriaa, sovelluksia ja käytäntöä. Seminaariesitelmä Kasvatustieteiden päivillä 27.-28.11.2008. (H. Gardner's MI theory in art education: theory, practise and applications).

2008. Gestalt theoretical movements in (art)education. Seminaariesitelmä GTA Decos-seminaarissa: Current Gestalt Issues: Modeling Mental Processing. Kroatia, Zadar 7.9.2008.

2007. Soundspace and Gestalt Theory. Seminaariesitelmä GTA Italy, Macerata 26.5.2007.

2006. Uuno Klamin lauluteokset. Juhlapuhe SKR vuosijuhlassa 7.12. 2006. (Uuno Klami's song compositions).

2006. Hahmoanalyyttisiä havaintoja Uuno Klamin laulusävellyksistä. Seminaariesitelmä, Suomen Musiikkitieteellinen seura Turku 25.3.2006. (Gestalt theoretical foundings in Uuno Klami's song compositions).

2005.  A Gestalt Music Analysis. Suomenkielinen lektio väitöskirjan tarkastustilaisuudessa 12.8.2005 Jyväskylän yliopisto, Musiikkitiede.

2005. Musiikin luovasta (psykofysiologisesta) voimasta. Kymenlaakson Kesäyliopisto. Seminaariesitelmä (ja artikkeli) II Työnohjauksen symposiumissa Kotkassa 10.6.2005. (The psychophysiological power of music and creativity).

2005.  Uuno Klamin luova prosessi ja nuottigrafologia. Musiikkitieteellinen esitelmä Uuno Klami –seuran vuosikokouksessa 1.4.2005 Sibelius-Akatemia, Helsinki. (The creative process and note graphology of Uuno Klami).

2005. Uuno Klamin laulusävellykset ja luova prosessi. Seminaariesitelmä Suomen Musiikkitieteellinen seura 3 (2005), Jyväskylä. (Uuno Klami's song compositions and creative process).

2004.  Hahmoteoria ja taidekasvatus. Seminaariesitelmä. Kasvatustieteellisen seuran vuosiseminaari, Joensuu 26.11.2004. (Gestalt theory and art education).

2004. Musiikki luovana prosessina. Seminaariesitelmä. Musiikin siivet ja juuret. Kymenlaakson kesäyliopisto, Maakuntapäivät, Kotka 16.9.2004. (Music as a creative process).

2004. Onko musiikki-ilmaisu perinnöllinen vai opittu taito? Seminaariesitelmä. Kymenlaakson Kulttuurifoorumi, Kouvola 30.3.2004. Kymenlaakson kesäyliopisto. (Is music expression generic or learned behavior?).

2003. A Performance Gestalt Analysis. One Interpretation of Iegor Reznikoff’s Composition Alleluia. l’Esprit souffle. Seminaariesitelmä. Helsingin yliopisto, Uudet tuulet -seminaari 17.1.2003, Musiikkitiede.

2002.  A Comparison Gestalt Analysis. Seminaariesitelmä. Helsingin yliopisto, Uudet tuulet –seminaari 15.5.2003, Musiikkitiede.

2002.  A Gestalt Psychological Music Analysis Theory and Method. Seminaariesitelmä ja CD-artikkeli. ESCOM, Liege 6.-8.4.2002, Belgia.

2002.  Formula Analysis Development in the Acoustical Representation. Seminaariesitelmä Suomen musiikkitieteellinen seura 22.3.2002, Tampere.

2002.  Performance Analysis Method MEGA. Helsingin yliopisto, Uudet tuulet –seminaari 15.1.2002, Musiikkitiede.

CURRICULUM PAPERS

2004.  Musiikkitieteen perusopinnot (15 ov). Paikkakuntakohtainen opetussuunnitelma 2004/2005. Kymenlaakson kesäyliopisto/Jyväskylän yliopisto. (Musicology, basic studies according to Jyväskylä Univeristy/Summer University).

1992-1998. Marketing Communication. Kansainvälisen ylioppilaspohjaisen suuntautumislinjan pakolliset opetusmodulit.

1992-1998.  Taide- ja kulttuurikasvatus. Kotkan kauppaoppilaitoksen peruskoulun ja ylioppilaslinjan pakolliset ja valinnaiset opetusmodulit. (Art and cultural education modules).

RESEARCH PROJECTS

2012 [2009].
 GTA:n I kansainvälisen seminaarin järjestäminen Suomessa 2012. Hahmopsykologia  100 vuotta. Seminaariluennot, abstraktit ja hallituksen kokous Helsinki. (Gestalt psychological symposium in Helsinki, Finland 2012).

2011. KULTURAtutkimus. Kymenlaakson taiteen- ja kulttuurintutkimuksen yrityksen suunnitelma, käynnistäminen ja kehittäminen (1.5.2011-31.10.2012). (KULTURAresearch project in Eastern Kymenlaakso, Finland).

ACADEMIC ARTICLES

2013. Gestalt Theory, Special Issue 1 (2013), GTA:n kutsuartikkelijuhlajulkaisu, editorial Jaana Vainio-Utriainen.

2013. Gestalt theory in Finland. Artikkeli Gestalt Theory, Special Issue 1 (2013).

2012.  Hahmoteoria Suomessa. Seminaariartikkeli LFS nettisivuille (lfs.fi). Gestalt psychology 100 years -symposium Helsingissä 28.-29.9.2012. (Gestalt theory in Finland).

2011. 
H.Gardnerin Monilahjakkuusteoria [MI] taidekasvatuksessa. Kasvatus 2010:5, 472-481.

 (H. Gardner's MI theory in art education).

2010. 

Gestalt Theory and Art Education in the 20th Century. Artikkeli GTA:n teoksessa Gestalttheoretische Inspirationen. Anwendungen der Gestalttheorie. Band II. Toim. Metz-Göckel, Hellmuth. Wien: Krammer.

2006. Hahmoperustainen musiikkianalyysi. Hahmofilosofinen teoria, metodi ja musiikkianalyysi Iégor Reznikoffin sävellyksistä [A Gestalt Music Analysis. Theory, Method and Analysis of Iegor Reznikoff’s Compositions].  Musiikki 2006:2, 76-81. (Gestalt theoretical music analysis. in Musiikki 2006:2, 76-81).

2002.  A Gestalt Psychological Music Analysis Theory and Method applied in a case analysis of Japanese Shakuhachi flute music. Seminaarin CD-artikkeli. ESCOM, Liege  6.-8.4.2002, Belgia.